David M. McCandlish, Biology Graduate Student  

David M. McCandlish

Office Phone: (919) 684-3649
Email Address: dmm24@duke.edu

Duke Biology Box 90338 Durham, NC 27708 Phone: 919-660-7372 Fax: 919-660-7293