Former Ph.D. Students of Ying Wu

  • Xu, Wei (2010 - January, 2013; USTC)
  • Wu, Wenzhong (June, 2005 - May, 2012; Duke)
  • Jia, Botao (June, 2006 - July, 2011; Duke)
  • Hao, Hao (August, 2007 - August, 2010; USTC)
  • Jianfeng, Zhang (September, 2007 - December, 2009; USTC)
  • Sun, Changchun (June, 2004 - December, 2009; Duke)
  • Huang, Senlin (2006 - July, 2009; Peking University)