Qixin Shen, Entered 2014/15  

Qixin Shen

Office Location: 274C Physics
Email Address: qixin.shen@duke.edu
Web Page: http://www.phy.duke.edu/~qs13