MATHEMATICS DIRECTORY

NAME EMAIL OFFICE OFFICE PHONE
Abel, Michael  maabelmath.duke.edu  246 Langford Building  (919) 660-2873 
Agarwal, Pankaj K.    D315 Lev Sci Res Ctr, Durham, NC 27708  (919) 660-6548, (919) 660-6500 
Akin, Victoria S  toriakinmath.duke.edu    (919) 660-2869 
Allard, William K.  wkamath.duke.edu  233 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2802 
An, Chen  chen.anduke.edu  011 Physics   
Arlotto, Alessandro  alessandro.arlottoduke.edu  100 Fuqua Drive, Box 90120, Durham, NC 27708  (919) 660-7780 
Aspinwall, Paul S.  psacgtp.duke.edu  244 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2874 
Avery, Wayne T  wtaduke.edu    (919) 382-4515 
Ball, Gavin F.  gavin.ballduke.edu  011 Physics   
Bar-On, Rann  rann.baronduke.edu  013 Physics, Durham, NC 27708  (919) 660-2872 
Beale, J. Thomas  bealemath.duke.edu  231 Physics Bldg, Durham, NC 27708-0320  (919) 660-2814 
Beckett, Matthew J.  matthew.j.beckettduke.edu  274E Physics   
Beckman, Erin M.  erin.beckmanduke.edu  274H Physics  919-660-2853 
Bell, Michael M.  michael.m.bellduke.edu  011 Physics   
Bendich, Paul L  paul.bendichduke.edu  121  (919) 660-2811 
Blake, Lewis D.  blakemath.duke.edu  035 Physics  (919) 660-2800 
Blakey, Melissa  melissa.blakeyduke.edu  117B Physics  (919) 660-6975 
Bookman, Jack  bookmanmath.duke.edu  019 Physics Building, 120 Sci, Box 90320, Durham, NC 27708, Durham, NC 27708  (919) 660-2831 
Bray, Clark  cbraymath.duke.edu  123 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2800, (919) 660-2822 
Bray, Hubert  hubert.brayduke.edu  189  (617) 596-7273, (919) 757-8428 
Brown, Monique  mybrownmath.duke.edu  117 Physics  (919) 660-2807 
Bryant, Robert  bryantmath.duke.edu  103 Physics  (919) 660-2800, (919) 660-2817 
Calderbank, Robert  robert.calderbankduke.edu  317 Gross Hall  (919) 613-7874 
Cao, Yu  yu.cao3duke.edu  274F Physics   
Capovilla-Searle, Orsola A  orsola.capovilla.searleduke.edu  274F Physics   
Casey, Michael P.  michael.caseyduke.edu  111 Phytotron Building   
Chen, Ziyu  ziyu.chenduke.edu  037 Physics   
Cheng, Cheng  cheng87math.duke.edu  Rm 117 Physics 120 Science Dr, Box 90320, Durham, NC 27708  (919) 660-2800 
Cheng, Xiuyuan  xiuyuancmath.duke.edu  293 Physics  (919) 600-2825 
Chu, Yan  yan.chuduke.edu  274H Physics   
Ciupe, Stanca M  stancamath.duke.edu  34 Physics Bldg, Durham, NC 27705   
Cruz, Joshua D.  joshua.cruzduke.edu  274G Physics   
Daubechies, Ingrid  ingrid.daubechiesduke.edu  111 Physics  (919) 660-2805 
Dolbow, John E.  john.dolbowduke.edu  121 Hudson Hall, Box 90287, Durham, NC 27708  (919) 660-5202 
Dong, Xiaoying  xiaoying.dongduke.edu  104 Physics  919-660-2800 
Duncan, William M.  william.m.duncanduke.edu  274E Physics   
Dunson, David B.  dunsonduke.edu  218 Old Chemistry Bldg, Durham, NC 27708  (919) 684-8025 
Durrett, Richard T.  rtdmath.duke.edu  105 Physics Building, Box 90320, Durham, NC 27708-0320  (919) 660-6970 
Earle, Gabriel J.  gabriel.earleduke.edu  0274F Physics   
Farrell, Chris  farrell.chrisduke.edu  Room 117  (919) 660-2804 
Fitzpatrick, Brian D  brian.d.fitzpatrickduke.edu  015 Physics   
Getz, Jayce R.  jaycegetzgmail.com  225 Physics, Duke Mathematics Department, Durham, NC 27708-0320  (919) 660-2800 
Ghadyali, Hamza M  hamza.ghadyaliduke.edu  110 Phytotron Building   
Gong, Yishu  yishu.gongduke.edu     
Gunderson, Ryan L.  rgundermath.duke.edu  274E Physics   
Hahn, Heekyoung  hahnmath.duke.edu  220 Physics, Durham, NC 27708  (919) 660-2850 
Hain, Richard  hainmath.duke.edu  107  (919) 660-2819 
Hanson, Shalla D.  shalla.hansonduke.edu  274E Physics   
Hanson-Colvin, Maddie  madeleine.hanson.colvinduke.edu     
Harer, John  john.harerduke.edu  109 Physic Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2845 
Herschlag, Gregory J.  gjhmath.duke.edu  207 Physics  919-660-2861 
Hodel, Richard E.  hodelmath.duke.edu  019 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2846 
Hopper, Eric J.  eric.hopperduke.edu  274F Physics  919-660-2867 
Hu, Yuhao  yh89duke.edu  110 Phytotron Building   
Huang, Xiangying  xiangying.huangduke.edu  274E Physics  919-660-2855 
Huo, Ran  ran.huoduke.edu  274F Physics   
Junge, Matthew S  jungemmath.duke.edu  106 Physics  919-660-2816 
Kelsey Tough, Oliver  oliver.kelsey.toughduke.edu  274G Physics  919-660-2854 
Kim, Ruby  ruby.kimduke.edu     
Kimble, Gwendolyn E  gwendolyn.kimbleduke.edu    (919) 382-4515 
Kiselev, Alexander A.  kiselevmath.duke.edu    (919) 660-2839 
Kitchen, Joseph W.  kitchenmath.duke.edu  PO Box 90320, Durham, NC 27708  (919) 660-2800 
Kovalsky, Shahar  shaharkomath.duke.edu     
Kraines, David P.  dkrainmath.duke.edu  233 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2849 
Krzakala, Florent G  fgk2duke.edu    (919) 660-2800 
Kudo, Ryo  ryo.kudoduke.edu     
LaComb, Jeffrey M.  jeffrey.lacombduke.edu  274F Physics   
Layton, Anita T.  anita.laytonduke.edu  213  (919) 660-6971 
Layton, Harold  laytonmath.duke.edu  221 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2809 
Lee, Chung-Ru F.  chung.ru.leeduke.edu  274G Physics  919-660-2854 
Levine, Adam S.  alevinemath.duke.edu  120 Science Drive, 211 Physics Building, Durham, NC 27708  (919) 660-2802 
Li, Didong  didong.liduke.edu  274G Physics   
Li, Lei  lei.li2duke.edu  222 Physics  660-2878 
Li, Yingzhou  yingzhou.liduke.edu     
Lian, Chester E.  chester.lianduke.edu  274E Physics   
Lim, Tau S.  tau.limduke.edu    (919) 660-2810 
Lin, Chen-Yun  chenyun.linduke.edu    (919) 660-2800 
Liu, Jian-Guo  jian-guo.liuduke.edu  285 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2500 
Liu, Weifan  weifan.liuduke.edu  274F Physics   
Lu, Jianfeng  jianfengmath.duke.edu  242 Physics Bldg, 120 Science Drive, Durham, NC 27708  (919) 660-2875 
Lu, Yulong  yulonglumath.duke.edu     
Luo, Ma  ml250math.duke.edu  110 Phytotron Building   
Ma, Ding  martinmath.duke.edu  108 Physics  919-660-2844 
Ma, Ruibo  ruibo.maduke.edu  037 Physics   
Ma, Ziyu  ziyu.maduke.edu     
Maggioni, Mauro  mauro.maggioniduke.edu  117 Physics Bldg, Office #293, Durham, NC 27708  (919) 660-2825 
Malen, Greg  greg.malengmail.com  Physics Bivins Building  (919) 660-2823 
Malik, John  malikjohmath.duke.edu     
Mattingly, Jonathan C.  jonathan.mattinglyduke.edu  297 Physics  (919) 660-6978 
Mela, Xavier S  xavier.meladuke.edu  202 Physics  (919) 660-2852 
Melikechi, Omar  omar.melikechiduke.edu     
Miller, Ezra  ezra.millerduke.edu  209 Physics Bldg, 120 Science Drive, Durham, NC 27708  (919) 660-2846 
Mohanakumar, Chindu  chindu.mohanakumarduke.edu     
Moore, Lawrence C.  langmath.duke.edu  22 Physics Building, Durham, NC 27708  (919) 660-2822 
Mosley, Robert L  robert.mosleyduke.edu    (919) 684-2160 
Motta, Francis C.  mottamath.duke.edu  029C Physics  919-660-2824 
Mukherjee, Sayan  sayanstat.duke.edu  112  (919) 684-4608 
Myer, Ziva K.  zmyermath.duke.edu  Rm 114 Physics Building, 120 Science Drive, Durham, NC 27708  (919) 660-6979 
Nag, Panchali  panchali.nagduke.edu  Gross Hall   
Nagy, Akos  akos.nagyduke.edu     
Nave, Patrick  patrick.naveduke.edu     
Ng, Lenhard L.  ngmath.duke.edu  216 Physics Bldg, 120 Science Drive, Durham, NC 27708  (919) 660-6972 
Nolen, James H.  nolenmath.duke.edu  243 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2862 
Ordog, Erika A.  erika.ordogduke.edu  274F Physics   
Orizaga, Saulo  saulo.orizagaduke.edu    (919) 660-2842 
Padmore, Gregory A  gregory.padmoreduke.edu    (919) 382-4515 
Pardon, William L.  wlpmath.duke.edu  219 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2838 
Petters, Arlie O.  arlie.pettersduke.edu    (919) 684-3465 
Pfister, Henry  henry.pfisterduke.edu  140 Science Dr., 305 Gross Hall, Durham, NC 27708  (919) 660-5288 
Pierce, Lillian B.  piercemath.duke.edu  Duke  (919) 660-2879 
Plesser, Ronen  plessercgtp.duke.edu  245  (919) 660-9668 
Pollack, Aaron  apollackmath.duke.edu  Physics,  (919) 660-2800 
Randles, Amanda  amanda.randlesduke.edu  301 Gross Hall, 140 Science Dr., Durham, NC 27708  (919) 660-5425 
Ravier, Robert J.  robert.ravierduke.edu  274E Physics   
Reed, Michael C.  reedmath.duke.edu  237 Physics Bldg., Duke University, Box 90320, Durham, NC 27708  (919) 660-2810, (919) 660-2808 
Ritchey, Sarah E.  sarah.ritcheyduke.edu  008 Physics   
Robles, Colleen M  roblesmath.duke.edu  187 Physics  (919) 660-2800 
Rudin, Cynthia D.  cynthiacs.duke.edu    (919) 660-6581 
Ryser, Marc D.  rysermath.duke.edu  1021 Minerva Ave, Apt 2, Durham, NC 27701   
Sachs, Matthias Ernst  matthias.sachsduke.edu    (919) 660-2800 
Saper, Leslie  sapermath.duke.edu  110 Physics  (919) 660-2843 
Sapiro, Guillermo  guillermo.sapiroduke.edu  140 Science Drive  (919) 660-5252 
Schaeffer, David G.  dgsmath.duke.edu  231 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2814 
Schoen, Chad  schoenmath.duke.edu  191 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2813 
Schott, Sarah  schottmath.duke.edu  127 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2858 
Schretter, Andrew R  schrettmath.duke.edu  033 Physics  (919) 660-2866 
Shan, Shan  shan.shanduke.edu  037 Physics   
Shen, Chao  chao.shenduke.edu     
Smith, David A.  dasmath.duke.edu     
Stern, Mark A.  sternmath.duke.edu  116 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2840 
Stubbs, Kevin  kevin.stubbsduke.edu  274E Physics  660-2855 
Tang, Si  si.tangduke.edu  Rm 035 Physics Building, 120 Science Drive, Durham, NC 27708  (919) 660-2857 
Tarokh, Vahid  vahid.tarokhduke.edu    (919) 660-5252 
Thicke, Kyle S.  kthickemath.duke.edu  274G Physics   
Thomas, Ashleigh L.  ashleigh.thomasduke.edu     
Tomberg, James B  tombergmath.duke.edu  117  (919) 660-2800 
Tralie, Christopher  christopher.tralieduke.edu    (919) 660-2800 
Tran, Do V.  do.tranduke.edu  274H Physics   
Tran, Thomas  huong.n.tranduke.edu  274F Physics   
Trangenstein, John A.  johntmath.duke.edu  24D Physics Building, Durham, NC 27708  (919) 660-2824 
Triggiano, Laurie  laurie.triggianoduke.edu    (919) 660-2835 
Turnage-Butterbaugh, Caroline  ctbmath.duke.edu  218 Physics  660-2848 
Vagner, Dmitry  dmitry.vagnerduke.edu  037 Physics   
Venakides, Stephanos  venmath.duke.edu  104 Physics Bldg, Durham, NC 27708  (919) 660-2815 
Wade, Darryl G.  darryl.wadeduke.edu  037 Physics  919-660-2829 
Wahl, Jonathan M  jmwahlemail.unc.edu  304A Phillips Hall, UNC   
Wang, Lihan  lihanmath.duke.edu  274G Physics   
Wang, Zhe  zhe.wang3duke.edu  011 Physics   
Watson, Alexander  abwatsonmath.duke.edu     
Wei, Ning  nweimath.duke.edu  214 Physics  (919) 660-2837 
Williamson, Brendan D.  brendan.williamsonduke.edu  Physics 011   
Williamson, Wayne  wayne.williamsonduke.edu  117D Physics  (919) 660-2806 
Witelski, Thomas P.  witelskimath.duke.edu  295 Physics Bldg, Box 90320, Durham, NC 27708-0320  (919) 660-2841 
Wong, Jeffrey T  jtwongmath.duke.edu  029B Physics  (919) 660-2828 
Wu, Hau-Tieng  hau.tieng.wuduke.edu    (919) 660-2861 
Xiong, Xin  xin.xiongduke.edu  274G Physics  919-660-2854 
Xu, Jieren  jx28duke.edu  110 Phytotron Building   
Yang, Hang  hy18rice.edu     
Yao, Dong  dong.yaoduke.edu     
Young, Alex  ayoungmath.duke.edu  029C Physics Building, 120 Science Drive, Durham, NC 27708  (919) 660-2824 
Yu, Yunliang  yumath.duke.edu  029D Physics  (919) 660-2803 
Zhang, Yiyue  yiyue.zhangduke.edu  037 Physics  919-660-2829 
Zhao, Zhiyong  zz45math.duke.edu  111 Phytotron Building   
Zhou, Xin  xin.zhouduke.edu  PO Box 90320, Durham, NC 27708  (919) 660-2800 
Zhu, Dena  mingxue.zhuduke.edu  274E Physics  919-660-2855 
Zhu, Wei  zhumath.duke.edu    (919) 660-2800 
Zhu, Xu  xu.zhuduke.edu  274H Physics  919-660-2853