Environmental Sciences & Environmental Sciences and Policy Major Environmental Sciences & Environmental Sciences and Policy Major
Arts & Sciences
Duke University

 HOME > Arts & Sciences > EnviroSciMajor    Search Help Login pdf version printable version 
Webpage

ENVIRONMENTAL SCIENCES & ENVIRONMENTAL SCIENCES AND POLICY MAJOR DIRECTORY

K R V

NAME EMAIL OFFICE OFFICE PHONE
Klein, Emily M.  ek4duke.edu  Duke U; 310 Old Chem Bldg, Box 90227, Durham, NC 27708  (919) 684-5965 
Reid, Chantal D.  chantalduke.edu  4102 Grainger Hall, 9 Circuit Drive, Durham, NC 27708  (919) 660-7378 
Vidra, Rebecca L.  environment-DUSduke.edu  9 Circuit Drive, 3105 Environment Hall, Durham, NC 27708  (919) 613-8199 

Duke University * Arts & Sciences * Faculty * Reload * Login