Department of Mathematics
 Search | Help | Login | pdf version | printable version

Math @ Duke

.......................

.......................

Webpage

MATHEMATICS DIRECTORY

A B C D E F G H I J K L M N P R S T V W X Y Z

NAME EMAIL OFFICE OFFICE PHONE
Agarwal, Pankaj K.    D214A Lev Sci Res Ctr, Durham, NC 27708  +1 919 660 6540 
Akin, Victoria S  toriakinmath.duke.edu    (919) 660-2869 
Allard, William K.  wkamath.duke.edu  233 Physics  +1 919 660 2802 
Amaya Carvajal, Victor  victor.amayaduke.edu     
An, Jing  jing.anduke.edu    (919) 660-2800 
Aquino, Wilkins  wilkins.aquinoduke.edu  309 Gross Hall  +1 919 684 1922 
Arcila-Maya, Niny J.  niny.arcilamayaduke.edu  045 Physics   
Arora, Benjamin  benjamin.aroraduke.edu     
Aspinwall, Paul S.  psacgtp.duke.edu  244 Physics  +1 919 660 2874 
Aylaian, Ezra       
Bar-On, Rann  rann.baronduke.edu  013 Physics  +1 919 660 2872 
Beale, J. Thomas  bealemath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2814 
Beekie, Rajendra W  rajendra.beekieduke.edu    (919) 660-2800 
Bendich, Paul L  paul.bendichduke.edu  121 Physcis Bldg, Durham, NC 27708  +1 919 660 2811 
Bezemek, Zachary W  zachary.bezemekduke.edu  120 Science Dr, Office 274H, Durham, NC 27710  +1 919 660 2800 
Black, Kairi  kyrie.johnsonduke.edu     
Bonolis, Dante  dante.bonolisduke.edu  117 Physics  (919) 660-2800 
Bookman, Jack  bookmanmath.duke.edu  019 Physics Building, 120 Sci, Box 90320, Durham, NC 27708, Durham, NC 27708  +1 919 660 2831 
Bray, Clark  cbraymath.duke.edu  123 Physics  +1 919 660 2800 
Bray, Hubert  hubert.brayduke.edu  189 Physics  +1 617 596 7273 
Brown, Sherrita F  sherrita.brownduke.edu  0428 Hosp North  (919) 684-8535 
Brownfield, John C.  john.brownfieldduke.edu     
Bryant, Robert  bryantmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Buck, Dorothy E.  dbuckmath.duke.edu    (919) 660-2800 
Calderbank, Robert  robert.calderbankduke.edu  140 Science Drive, 317 Gross Hall, Durham, NC 27708  +1 919 613 7874 
Castillo, Bryan  bryan.castilloduke.edu     
Chand, Shrikant  shrikant.chandduke.edu     
Chariker, Christopher L.  christopher.charikerduke.edu    (919) 660-2800 
Chen, Chongyao  chongyao.chenduke.edu     
Chen, Po-Ying  po-ying.chenduke.edu     
Cheng, Xiuyuan  xiuyuancmath.duke.edu  120 Science Drive, 293 Physics Building, Durham, NC 27708  +1 919 600 2825 
Chu, Rena  rena.chuduke.edu     
Ciocanel, Maria-Veronica  ciocanelmath.duke.edu  120 Science Drive Physics 117, Box 90320, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Cook, Nicholas A  nickcookmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Crifo, Suzanne  suzanne.crifoduke.edu  120 Science Drive, Box 90320, Durham, NC 27708  +1 919 660 2810 
Cruikshank, Allie  allison.cruikshankduke.edu     
Daccache, George  george.daccacheduke.edu     
Dasgupta, Samit  samit.dasguptaduke.edu    (919) 660-2800 
Daubechies, Ingrid  ingrid.daubechiesduke.edu  111 Physics  (919) 660-2805 
Delargy, Erin M.  erin.delargyduke.edu     
Dembski, Kevin  kevin.dembskiduke.edu     
Deng, Haohua  haohua.dengduke.edu    (919) 660-2800 
Dolmen, Tuan  tuan.dolmenduke.edu     
Donald, Bruce R.    LSRC D212, Durham, NC 27708   
Dunlap, Alexander J  alexander.dunlapduke.edu  120 Science Dr, Physics 297, Durham, NC 27708  +1 919 660 6978 
Dunson, David B.  dunsonduke.edu  218 Old Chemistry Bldg, Durham, NC 27708  +1 919 684 8025 
Durrett, Richard T.  rtdmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708-0320  +1 919 660 6970 
Edmonds, Ranthony  ranthony.edmondsduke.edu     
Elgindi, Tarek M  tarek.elgindiduke.edu    (919) 660-2800 
Faigenbaum-Golovin, Shira  alexandra.golovinduke.edu  Gross Hall, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Fang, Di  di.fangduke.edu  515 S Mangum St, #5302, Durham, NC 27701  +1 919 660 2800 
Feng, Ye  ye.fengduke.edu     
Ferrer, Orlando  orlando.ferrerduke.edu     
Fintzen, Jessica  fintzenmath.duke.edu     
Fitzpatrick, Brian  brian.d.fitzpatrickduke.edu  015 Physics   
Fusco, Horace  horace.fuscoduke.edu     
Galimova, Aygul  aygul.galimovaduke.edu     
Gardner, Victor  victor.gardnerduke.edu     
Ge, Rong  ronggecs.duke.edu     
Gerondelis, Kristen  kristenmath.duke.edu  120 Science Drive  (919) 519-0999 
Getz, Jayce R.  jgetzmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Goldberg, Amy  amy.goldbergduke.edu     
Greenfield, Joel B.  joel.greenfieldduke.edu     
Gruhot, Julia K  julia.gruhotduke.edu     
Gu, Haotian  haotian.guduke.edu     
Habibi Esfahani, Saman  saman.habibiesfahaniduke.edu     
Hahn, Heekyoung  hahnmath.duke.edu  220 Physics  +1 919 660 2850 
Hain, Richard  hainmath.duke.edu  107 Physics  +1 919 660 2819 
Han, Zhinan  zhinan.handuke.edu     
Harer, John  john.harerduke.edu  109 Physic Bldg, Durham, NC 27708  +1 919 660 2845 
Haskins, Mark  mhaskinsmath.duke.edu  187 Physics  +1 919 660 2800 
Herschlag, Gregory J.  gjhmath.duke.edu  207 Physics  919-660-2861 
Hodel, Richard E.  hodelmath.duke.edu  019 Physics  +1 919 660 2846 
Hsu, Ching-Lung  chinglung.hsuduke.edu     
Hu, Kevin  zhongtian.huduke.edu     
Huang, Yupei  yupei.huangduke.edu     
Hughes, James M.  james.hughesduke.edu    (919) 660-2800 
Isekenegbe, Osiano  osiano.isekenegbeduke.edu     
Jackson, Ta'Shara  tashara.jacksonduke.edu  705 Broad Street  (919) 681-3132 
Jiang, Thomas  thomas.jiangduke.edu     
Jo, Min Jun  minjun.joduke.edu    (919) 660-2800 
Johnson, Stacey  stacey.m.johnsonduke.edu    (919) 660-2806 
Jones, Edna L  edna.jonesduke.edu    (919) 660-2800 
Khan, Ilyas  ilyas.khanduke.edu     
Kidonakis, Dimitrios  dimitrios.kidonakisduke.edu     
Kiselev, Alexander A.  kiselevmath.duke.edu    (919) 660-2839 
Kitchen, Joseph W.  kitchenmath.duke.edu  PO Box 90320, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Kraines, David P.  dkrainmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708, Durham, NC 27708  +1 919 660 2849 
Kumar, Rohit  rohit.kumar969duke.edu     
Kwon, Meghan  meghan.kwonduke.edu     
Lang, Quanjun  quanjun.langduke.edu    (919) 660-2800 
Lee, Jin  jin.leeduke.edu     
Levine, Adam S.  alevinemath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2802 
Li, Bowen  bowen.li200duke.edu  Room 326  (919) 660-2800 
Li, Yupeng  yupeng.liduke.edu     
Li, Zijun  zijun.liduke.edu     
Liss, Kyle L  kyle.lissduke.edu    (919) 660-2800 
Liu, Jian-Guo  jian-guo.liuduke.edu  285 Physics  +1 919 660 2546 
Lu, Jianfeng  jianfengmath.duke.edu  242 Physics Bldg, 120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2875 
Ma, Jason  jason.maduke.edu     
Madrid, Jacob B.  jacob.madridduke.edu    (919) 660-2800 
Mattingly, Jonathan C.  jonathan.mattinglyduke.edu  120 Science Drive, I, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
McErlean, Jack  jacob.mcerleanduke.edu     
McIntyre, Scott  scott.mcintyreduke.edu     
McLaurin, Turner  turner.mclaurinduke.edu     
McPhail-Snyder, Calvin  calvin.mcphailsnyderduke.edu    (919) 660-2800 
Mela, Xavier  xavier.meladuke.edu  Physics Bldg Science Dr, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Meredith, Marisa V  marisamath.duke.edu  126 Physics  (919) 613-5872 
Meynard, Adrien  ameynardmath.duke.edu     
Miller, Ezra  ezramath.duke.edu  209 Physics  +1 919 660 2846 
Mousley, Jonathan  jonathan.mousleyduke.edu     
Mukherjee, Sayan  sayan.mukherjeeduke.edu  112 Old Chemistry Building, 90251, Durham, NC 27708  +1 919 684 4608 
Nelson, Anna C  anelsonmath.duke.edu    (919) 660-2800 
Ng, Lenhard L.  ngmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 6972 
Nigam, Arjun  arjun.nigamduke.edu     
Nolen, James H.  nolenmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2862 
Padmore, Gregory A  gregory.padmoreduke.edu    (919) 382-4515 
Pardon, William L.  wlpmath.duke.edu  219 Physics  +1 919 660 2838 
Payne, Alec J  alec.payneduke.edu  120 Science Drive, West Campus, Office 029B, Durham, NC 27710  +1 919 660 2800 
Pierce, Lillian B.  piercemath.duke.edu  Duke Box 90320 120 Science Drive,, Durham, NC 27708  +1 919 660 2879 
Plesser, M. Ronen  plessercgtp.duke.edu  245 Physics  +1 919 660 9668 
Poinelli, Sofia  sofia.poinelliduke.edu     
Pritchard, Stanley  stanley.pritchardduke.edu     
Rabinoff, Joseph D  jdrmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 6271 
Reed, Michael C.  reedmath.duke.edu  237 Physics Bldg., Duke University, Box 90320, Durham, NC 27708  +1 919 660 2808 
Robles, Colleen M  roblesmath.duke.edu  187 Physics  +1 919 660 2800 
Rossman, Benjamin  benjamin.rossmanduke.edu  Room D110, LSRC, 308 Research Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 6516 
Ryser, Marc D.  marc.ryserduke.edu  215 Morris St, Suite 210, Durham, NC 27701   
Saper, Leslie  sapermath.duke.edu  120 Science Dr, Room 110 Physics Building, Durham, NC 27708-0320  +1 919 660 2843 
Sarsam, Naji  naji.sarsamduke.edu     
Scanlon, Hannah  hannah.scanlonduke.edu     
Schaeffer, David G.  dgsmath.duke.edu  231 Physics  +1 919 660 2814 
Schmidt, David  david.schmidtduke.edu     
Schoen, Chadmark L.  schoenmath.duke.edu  191 Physics  +1 919 660 2813 
Schott, Sarah  schottmath.duke.edu  127 Physics  +1 919 660 2858 
Schretter, Andrew R  schrettmath.duke.edu  033 Physics  (919) 660-2866 
Shikh Khalil, Karim Rida Moh  karimridamoh.shikh.khalilduke.edu     
Smith, David A.  dasmath.duke.edu     
Snider, Lori  lori.sniderduke.edu  2400 Pratt Street  (919) 684-5600 
Stern, Mark A.  sternmath.duke.edu  116 Physics  +1 919 660 2840 
Stokols, Logan F.  logan.stokolsduke.edu    (919) 660-2800 
Taborn, Corcelia L  corcelia.tabornduke.edu  DS-Union East  (919) 660-3934 
Tan, Yixuan  yixuan.tanduke.edu     
Toomer, Sheronda Y  sheronda.toomerduke.edu  117 Physics  (919) 668-7953 
Trangenstein, John A.  johntmath.duke.edu  24D Physics  +1 919 660 2824 
Triggiano, Laurie  ltriggimath.duke.edu    (919) 660-2835 
Turner, Zach G.  zach.turnerduke.edu     
Venakides, Stephanos  venmath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708, Durham, NC 27708  +1 919 660 2815 
Viel, Shira  shira.vielduke.edu  120 Science Drive, Box 90320, Durham, NC 27708  +1 919 660 2857 
Villegas Negrete, Fernando  f.villduke.edu     
Wang, Jiayi  jiayi.wang328duke.edu     
Wei, Fan  fan.weiduke.edu  Box 90320, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Wheeler, Aric A  aric.wheelerduke.edu    (919) 660-2800 
Whitehead, Spencer  spencer.whiteheadduke.edu     
Wickelgren, Kirsten G.  kirsten.wickelgrenduke.edu    (919) 660-2800 
Witelski, Thomas P.  witelskimath.duke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708-0320   
Wong, Biji  biji.wongduke.edu    (919) 660-2800 
Wu, Hau-Tieng  hau.tieng.wuduke.edu  207 Physics  +1 919 660 2861 
Xie, Jichun  jichun.xieduke.edu  Hock Plaza 10048, 2424 Erwin Rd, Durham, NC 27705, Durham, NC 27705  +1 919 684 6465 
Xu, Kai  kai.xu631duke.edu     
Yao, HaoYun  haoyun.yaoduke.edu     
Ye, David Y.  david.yeduke.edu     
Yildiz, Eylem Z.  eylem.yildizduke.edu  120 Science Drive, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Yu, Jiajia  jiajia.yuduke.edu    (919) 660-2800 
Yu, Yunliang  yumath.duke.edu  029D Physics  (919) 660-2803 
Zhang, Bobby  zixuan.zhangduke.edu     
Zhang, Jiaqi  jiaqi.zhang988duke.edu     
Zhang, Ruijie  ruijie.zhang2duke.edu     
Zhang, Shijun  shijun.zhangduke.edu    (919) 660-2800 
Zhao, Hongkai  hongkai.zhaoduke.edu    (919) 660-2800 
Zhou, Daniel  daniel.zhouduke.edu     
Zhou, Ling  ling.zhouduke.edu     
Zhou, Xin  xin.zhouduke.edu  PO Box 90320, Durham, NC 27708  +1 919 660 2800 
Zhu, Alina  alina.zhuduke.edu     

 

dept@math.duke.edu
ph: 919.660.2800
fax: 919.660.2821

Mathematics Department
Duke University, Box 90320
Durham, NC 27708-0320